Elérhetőség Tűzjelző rendszerek Gázjelző rendszerek GDPR nyomtatóbarát nézet

Nyitólap > Téka > Sajtó > Archívum >


Tűzjelző érzékelők betörésjelző központokhoz

Szerző: Szűts Jenő
A System Sensornál egy újabb hosszú és költséges fejlesztési cik­lus ért véget, melynek többek között egy új hagyományos tűzjelző érzékelő sorozat az eredménye, amelyet a gyártó főként betörésjel­ző rendszerekhez ajánl. A legújabb műszaki és a nagy megbízható­ságú tömeggyártási megoldások révén a hagyományos ECO1000 sorozat eszközei sok magas szintű jellemzővel rendelkeznek, ame­lyekkel eddig a hagyományos eszközöknél még nem találkozhat­tunk, és mindezek ellenére áruk a megszokott hagyományos eszkö­zökkel van egy szinten.

A legújabb európai normák szerint a különböző független vizsgáló laboratóriumok ellenőrző vizsgálatai a tervezők, telepítők és fel­használók számára egyaránt bizonyítják az eszközök alkalmasságát az élet- és vagyonvédelmi célokra telepített rendszerekben.

Tekintsük át először röviden az ECO1000 sorozat eszközeinek jel­lemzőit:

Teljes család:
- Kombinált optikai füst- és hőérzékelő
- Optikai füstérzékelő
- Hősebesség és fix (58oC) hőmérséklet érzékelő
Beépített mikrokontroller szűrő, jelfeldolgozó és kiértékelő algoritmussal: nagyobb megbízhatóság, alacsony téves riasz­tási arány
Füstérzékelőknél automatikus drift kompenzálás
Lézeres ellenőrző egység (kb. 6-7 m magasan szerelt érzéke­lők esetén sem kell létra)
Az újonnan fejlesztett optimalizált kamra érzéketlen a hosszú idejű szennyeződésre
Megnövelt hőmérséklet tartomány: -20 - +60oC (rövid időtar­tományban: -30 - +70oC)
Többfajta aljzat: relés aljzatok (12 / 24V, tárolós / követő), 2-vezetékes
EN54 (2000) megfelelés

Amint a felsorolásból látható, teljes sorozatot említettünk, holott az eddig megszokott ionizációs füstérzékelő nem szerepel a listán. En­nek oka, hogy az érzékelő gyártók felismerve a különböző orszá­gokban érvényben levő radioaktív sugárforrást tartalmazó eszkö­zökre vonatkozó szigorodó előírásokat inkább az optikai elven mű­ködő érzékelőket preferálják. Sajnos azonban még a legújabb fej­lesztésű optikai elven működő érzékelők sem képesek bizonyos tűzfajtákat ugyan-olyan gyorsan észlelni, mint az ionizációs elven érzékelők. Ezért a gyártók újabb megoldásokkal próbálkoznak. Ilyen megoldás például az optikai füstérzékelő és a hőérzékelő há­zasítása egy valódi kombinált érzékelőben. Hagyományos érzéke­lők esetében még nem volt ilyenre példa.
1. kép: eco1002

Az ECO1002 érzékelő tehát az első hagyományos, kombinált érzé­kelő a tűzjelző piacon. Létrejöttében nagy szerepet játszott az érzé­kelőkben alkalmazott mikrokontroller (ASIC - Application Speci­fic Integrated Circuit: berendezés orientált áramkör), mely a két ér­zékelő elem (az optikai kamra és a termisztor) által mért értékeket folyamatosan feldolgozva, a zavarokat kiszűrve hozza meg a tűzjel­zési döntést. A kifejlesztett érzékelő így már azokra a tűztípusokra is képes gyorsan reagálni, amelyekre önállóan az optikai vagy a füstérzékelő még érzéketlen volt. A hőérzékelés révén az érzékelő gyorsabban reagál a gyorsan, lánggal égő tüzekre vagy a kevésbé látható füstöt termelő tüzekre is.
2. kép: ellenőrzés

A két érzékelőtől kapott adatok egyidejű feldolgozá­sa egyben az érzékelő meg­bíz-hatóságát is növeli, hi­szen a kiértékelő algoritmus nagyobb biztonsággal képes kiszűrni a nem valódi tűztől származó jelenségeket (pl. a csak füstöt produkáló do­hányzás), így a téves jelzé­sek való-színűsége is csök­ken. A tervezők számára is igen hasznos az új érzékelő, hiszen mostantól kezdve már kevésbé kell mérlegelni, hogy az adott területen mi­lyen tűzre lehet számítani, változik-e az adott területen végzett tevékenység vagy a területen tárolt éghető anya­gok fajtája, hiszen ezeknek megfelelően kellett az érzékelő típusát is megválasztani. A kombinált optikai füst- és hőérzékelő a változó körülmények között is általában megfelelően gyors tűzészlelést biz­tosít, miközben hatékonyan szűri ki a nem valós tűztől eredő zava­rokat.
3. kép: eco1003

Az ECO1003 típusszámú optikai füstérzékelőben  egy teljesen új kamrával  találkozhatunk. (Valójában ugyanez a kamra található az ECO1002 kombinált érzékelőben is!) Az új kamra kifejlesztésére több mint 3 millió dollárt fordított a gyártó. A kamra mélyített ré­szén (felszerelt érzékelő esetén a mennyezethez közel) található az optikai adó/vevő rész, melynek elhelyezése folytán az érzékelő ke­vésbé érzékeny a kamrában lerakódó szennyeződésekre. Az érzéke­lőbe épített mikrokontroller hatékonyan szűri ki a rövid idejű zava­rokat, sőt további ún. driftkompenzációt is végez, azaz változatla­nul megtartja gyárilag beállított érzékenységét a levegőből lerakó­dó szennyeződések ellenére is. Az ECO1003 érzékelő tehát egy igen stabil működésű megbízható füstérzékelő, mely képes - akár tisztítás vagy karbantartás nélkül is - hosszú időn keresztül megfe­lelő érzékenységgel reagálni a különböző tüzekre.

Az ECO1000 sorozat eszközei között találhatók még az ECO1005 típusú hősebesség és fix (58oC) hőmérséklet érzékelő valamint az ECO1005T típusú fix hőmérséklet (58oC) érzékelő. Mint a hőérzé­kelők általában karbantar­tást, tisztítást csak ritkán igé­nyelnek. Minden olyan terü­leten használhatók, ahol a normál üzemi körülmények között füst-, gőz vagy köd­képződésre lehet számítani, de csak akkor, ha a területen normál körülmények között előforduló legmagasabb hő­mérséklet nem haladja meg a 45oC-ot.
4. kép: a kombinált kamra

A telepítők számára az eszközök ára után a második legfontosabb szempont általában az érzékelők tesztelhetősége és tisztít-hatósága. Az ECO1000 sorozat ebben a tekintetben is újdonsággal szolgál. Az érzékelőkön található állapotjelző LED egyrészt mutatja, ha az érzékelő riasztási állapotba került, másrészt - inverz üzemben dol­gozva - a lézeres ellenőrző egységgel (ECO1000RTU) kommuni­kál. Az ellenőrző egység erősen fókuszált lézersugarát a LED-re irányítva néhány másodpercen belül riasztási állapotba hozható az érzékelő.
Az érzékelők működőképességét tehát a földön állva is ellenőriz­hetjük. A lézeres egység hatótávolsága kb.5 m, tehát a 6-7 m maga­san szerelt érzékelők még a padló-szintről ellenőrizhetők.
Mivel a lézersugár kódolt információt tar-talmaz, ezért nem kell at­tól tartani, hogy más eszközök (pl. lézerceruzák) hatására az érzé­kelők tévesen riasztanának.

< Vissza a lap tetejére
<< Cikkeink, sajtóinformációk
<<< Sajtó
5. kép: eco1005

 
 
 
 
 
 
powered by VICTORINET Internet Kft.